Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • ČPS podepsala smlouvu o spolupráci se Soil Science Society of Poland. Text smlouvy: zde.


 • V květnu t. r. pořádá VÚRV Praha - Ruzyně mezinárodní konferenci "Improving nutrient use efficiency in agriculture and reducing negative impacts of agriculture on the environment". Bližší podrobnosti a přihlašovací formulář:

  - Registration form

  - First circular Conference Prague May 2018


 • Obdrželi jsme informace o projektu "The University of agriculture - open space for you!", který se týká studia oborů Agriculture a Environmental Protection v Polsku. Bližší podrobnosti zde.


 • U příležitosti 30 let své činnosti pořádá European Society of Soil Conservation (ESSC) mezinárodní konferenci. Bližší podrobnosti zde: https://events.unibo.it/sowase-essc-conference-imola2018


 • Pedologické dny 2018 - 1.cirkulář

 • Ke 100. výročí založení společného státu Čechů a Slováků si chce vědecká komunita pedologů na Slovensku i v Čechách připomenout událost, která historicky ovlivnila celou společnost i pedologii v obou zemích. Na Pedologických dnech 2018, konaných 12. – 14. 9. 2018 v Bratislavě, budou předneseny příspěvky v tématech souvisejících s udržitelným managementem půdních zdrojů, s půdními funkcemi a ekosystémovými službami ve vazbě na degradační procesy a s databázemi a modely v pedologii. 1. cirkulář s registrací – zde.


 • ČPS a Societas pedologica slovaca pořádá za pomoci Hungarian soil science society ve dnech 24. - 28. 6. 2018 odbornou exkurzi do východního Maďarska, kde v širším okolí Debrecínu budeme mít možnost poznat nejen problematiku zasolených půd, ale i dalších půdních typů typických pro tuto oblast. Jednáme i o návštěvě Národního parku Hortobágy. Předpokládané náklady jsou 5 - 6 tis. Kč, z čehož polovinu bude členům ČPS hradit naše společnost. Přihlašování je do konce února na: Exkurze ČPS Maďarsko.


 • ČPS byla spoluorganizátorem 3rd International Symposium of Soil Physics, které se uskutečnilo 14. - 15. 2. 2018 v Krakově. Sborník z této akce je zde.


 • Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí byla postoupena do připomínkového řízení. Návrh vyhlášky a stanovisko ČPS k ní najdete v přílohách:

  - Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

  - Stanovisko ČPS k návrhu vyhlášky - eroze

  - Připomínky ČPS k návrhu vyhlášky ze 4. 9. 2017


 • Prof. Josef Kozák čestným členem IUSS

  V listopadu 2016 byl prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c. schválen čestným členem International Union of Soil Sciences. Oficiální jmenování bude na světovém kongresu v Brazílii v roce 2018. Blahopřejeme.


 • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2020