11. pedologické dny, Kouty na Desnou, 20-21. září 2006

Již 11. Pedologické dny, byly zasazeny do horské oblasti mikroregionu Jeseníky. Jedná se o území přírodovědně velmi cenné. Na rozloze 740 km2 se zde nachází CHKO Jeseníky, kde se na různorodém geologickém podloží vyvinula unikátní společenstva rostlin a živočichů, která byla začleněna do reprezentativní sítě chráněných území. Zájmové území není významné pouze z přírodovědného hlediska, je postupně se vzrůstající intenzitou zemědělsky a lesnicky využíváno od středověkého osídlení.

O využití krajiny a aktuálních pedologických tématech pojednávalo 17 příspěvků a více než 50 posterových sdělení. Při přípravě konference jsme odborný program v přednáškové i posterové sekci rozdělili do bloků zabývajících se pedogenezí, degradací půd a jejich monitoringem, půdní vodou, otázkami lesních půd atd. Za nedílnou součást pedologických dnů považujeme vždy exkurzi, která tentokrát byla zaměřena na typické půdní typy oblasti (kambizem modální, podzol modální). Součástí exkurze byla prohlídka hodně diskutovaného díla v krajině, kterým je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně.

Věřím, že pro všechny účastníky byly 11. Pedologické dny inspirativní pro další práci a že byly i příjemné z hlediska osobních setkání. V průběhu této akce jsme diskutovali nejen mezi českými pedology, ale akce se zúčastnila i početná skupina pedologů slovenských.

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Fotografie z akce zde.