PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

58 PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 5. Kvalita a degradace půdy biologické rozmanitosti zaznamenáváme celosvětově při přeměně přírodních stanovišť na zemědělskou půdu. Na té pak dochází k intenzifikaci produkce (např. používáním minerálních hnojiv a pesticidů) a dále degradačními vlivy, které jsou popsány v předcházejícím textu. Všechny tyto typy degradace ovlivňují negativně půdní organismy. U záborů půdy a při výstavbě pak o půdu, a tedy i o organismy žijící v ní, můžeme přijít úplně, u ostatních degradačních vlivů dochází k negativním zásahům do společenstev organismů, ke kaskádovým efektům od jedinců po společenstva a do procesů, které zajišťují (tab. 3). Degradace půdy Vliv na půdní biotu Zábor půdy „ Ztráta habitatu pro půdní organismy při úplném zastavění. „ Výrazné změny v prostředí půdních organismů při urbanizaci prostředí, změny ve společenstvech půdní bioty a v procesech probíhajících v půdě; závislost na hustotě zástavby a přístupu obyvatel. Vodní a větrná eroze „ Přemisťování edafonu erozními procesy. „ Částečná ztráta habitatu, odnos povrchových vrstev nejbohatších na živiny a organickou hmotu. „ Pokles biologické rozmanitosti a s tím i redukce biologické a biochemické aktivity půdy. „ Možné šíření škůdců a patogenů. Acidifikace „ Snížení pH a v té souvislosti i ovlivnění společenstev půdních organismů a probíhajících procesů. „ Většinou pokles biologické rozmanitosti a snížení rychlosti rozkladu organických látek. „ Změny v potravních řetězcích. „ Snížení dostupnosti živin a zpřístupňování potenciálně toxických prvků. Úbytek organické hmoty „ Menší potravní nabídka a s tím související změny v potravních řetězcích v půdě. „ Nižší biomasa i rozmanitost edafonu. Zhutnění „ Změny habitatu: redukce pórovitosti a omezení životního prostoru, špatné provzdušňování a časté zamokření povrchových vrstev, zamezení migrace. „ Omezené prokořenění a s tím související snížení biologické aktivity. „ Snížení biodiverzity, biomasy i funkce edafonu a jeho populační hustoty. Kontaminace „ Akutní a chronická toxicita pro půdní biotu. „ Bioakumulace toxických látek v potravním řetězci. „ Přímé i nepřímé negativní vlivy na půdní biotu. Při obhospodařování půdy nemusí docházet pouze k jednomu typu degradace, ale výsledný vliv na půdní vlastnosti a edafon může najednou ovlivňovat více degradačních vlivů (obr. 39). Jak problémy s úbytkem biodiverzity řešit? Z řady opatření je velmi důležitá ochrana půdy a přírodě blízkých stanovišť, pestrá krajina a rozšiřování udržitelných systémů hospodaření na zemědělské i lesní půdě. Tabulka 3. Vliv degradace půdy na půdní biotu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=