PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

40 PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 4. Nejběžnější půdy ČR i jiných oblastí světa (vápenců, dolomitů apod.), a pararendzina, která se vytváří z karbonátosilikátových zpevněných hornin (např. opuk), jsou naopak spíše slabě alkalické, s dostatkem vápníku a kvalitnějším humusem, ale také často mělké a kamenité. Zejména z písků a štěrkopísků, ale i z jiných nezpevněných hornin se vytváří půdní typ regozem, kde je hned pod mělkým humusovým horizontem (A) půdotvorný substrát. Mělkost horizontu A je u něho způsobena buď rychlým rozkladem většiny organické hmoty z důvodu silného provzdušnění v hrubozrnných materiálech, nebo erozí, která smývá svrchní vrstvy profilu. Vývojově poměrně mladý je půdní typ fluvizem, půda v nivách vodních toků, která vzniká postupným ukládáním nivních sedimentů. Vyznačuje se proto výraznou vrstevnatostí a nerovnoměrným rozložením organické hmoty v půdním profilu. Ukládáním materiálu vzniká také koluvizem, v tomto případě se ale jedná o ukládání materiálu přineseného erozí na úpatí svahů. Mezi nejúrodnější půdní typy rozhodně patří černozem (obr. 29), většinou využívaná jako orná půda. Vytvářela se po tisíce let v teplých, sušších podmínkách na spraších pod stepním (případně až lesostepním) porostem. U nás se nachází na jižní Moravě, na Hané a v Polabí. Organická hmota trav se v příznivých teplotních a chemických podmínkách přetvářela ve velmi kvalitní humus. Půdy mají velmi dobrou, převážně drobtovitou strukturu, a vyznačují se příznivou biologickou aktivitou s výrazným podílem bakterií a žížal. V profilu se pod hlubokým kvalitním humusovým horizontem nachází jen přechodný horizont a půdotvorný substrát, vnitřní horizonty se nevytvářejí. Vzhledem k poloze černozemí v sušších oblastech mohou Obr. 29. Půdní typ černozem. Pod hlubokým a velmi kvalitním humusovým horizontem černickým (Ac) se nachází půdotvorný substrát s obsahem uhličitanů - karbonátů (Ck), kterým je nejčastěji spraš. Silná aktivita půdních organismů je patrná např. výskytem krotovin, což jsou chodbičky po krtcích a jiných drobných obratlovcích vyplněné materiálem z jiného horizontu. (Foto: L. Borůvka) Ac černický humusový horizont Ck substrát s obsahem karbonátů krotoviny

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=