PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 43 4. Nejběžnější půdy ČR i jiných oblastí světa silně kyselé podmínky také omezují biologickou činnost a rozklad organické hmoty, takže se u podzolu často vytvářejí mocné horizonty nadložního humusu. Podzoly se vytvářejí jednak v horských polohách (od zhruba 800 m n. m. výše) pod smrkovými a klečovými porosty, a dále i v nižších polohách na píscích a pískovcích pod borovými porosty. Velmi silně kyselé lesní půdy, s uvolňováním železa a hliníku, ale bez viditelného rozlišení ochuzených a obohacených horizontů, jsou také rezivě zbarvené kryptopodzoly (dříve rezivé půdy). Vlivem opakovaného povrchového zamokření se v rovinatých nebo jen mírně svažitých územích vytváří půdní typ pseudoglej (obr. 34). Vzniká z důvodu omezené propustnosti půdy pro vodu buď na jílovitých substrátech (např. z těžších kambizemí a z pelozemí), nebo jako důsledek zvýšeného obsahu jílu v obohacených horizontech luvizemí a hnědozemí. Zamokření vede k půdotvornému procesu oglejení, který spočívá mj. v chemické redukci železa, což se projeví viditelně změnou hnědého zbarvení na šedou. Střídání hnědé a šedé barvy vzdáleně připomíná mramor, takže se nazývá jako mramorování. Dalším důsledkem zamokření je zvýšený obsah organické hmoty, která se v anaerobních podmínkách pomaleji rozkládá. Pseudogleje jsou z části využívané jako zemědělské půdy, ale obvykle po odvodnění, jinak slouží jako půdy lesní. Pokud je zamokření dlouhodobé a zasahuje do povrchového horizontu, vzniká půdní typ stagnoglej. O – nadložní organické horizonty Ah – humusový horizont Ep Bhs Bs rozpad křemičitanů a vymývání oxidu hliníku, železa a organických látek Obr. 33. Půdní typ podzol. V profilu se obvykle nacházejí mocné nadložní organické horizonty (O), zatímco humusový horizont může chybět nebo je velmi tenký. Vyvinut je ochuzený podzolový horizont (Ep) tvořený převážně pískem, obohacený horizont humusoseskvioxidický (Bhs) zbarvený tmavě organickými látkami a seskvioxidický (Bs) obohacený o oxidy železa a hliníku; jeho barva je způsobena zvýšeným obsahem železa. Substrátem (C) může být písek, nebo zvětraliny granitů, pískovce aj. (Foto: B. Šarapatka)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=