PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 51 5. Kvalita a degradace půdy produkční (výnos zemědělských plodin) a environmentální (např. prostředí pro život organismů a růst rostlin, schopnost půdy zadržovat vodu či filtrovat a odbourávat kontaminanty atd.). Výrazná degradace půdy snižuje také její cenu. Degradace půdy a její velké ekonomické a environmentální důsledky patří v současnosti k hlavním problémům lidstva. Míra degradace půdy je určována vlastnostmi půdy, jakož i půdotvornými faktory, využitím území a hospodařením s půdou. Na půdu působí řada degradačních procesů. Některé z nich těsně souvisejí se zemědělstvím a lesnictvím, jiné s rozvojem průmyslu, s urbanizací, těžbou nerostných surovin, přírodními katastrofami a jinými příčinami. Výsledkem těchto procesů je potom ztráta či omezení schopnosti půdy plnit své přirozené funkce. K degradaci dochází mnoha vlivy, z nichž nejběžnějším, ale bohužel i nejvíce podceňovaným, je nesprávné zemědělské obhospodařování půdy, zejména pěstování nevhodných druhů zemědělských plodin pro určité lokality a nadměrná chemizace zemědělství. Významné je i odlesňování a pěstování monokultur nevhodných druhů lesních dřevin. V zemědělství a lesnictví se můžeme setkat spíše s kvalitativní degradací půdy, v průmyslu, dopravě a urbanizaci se jedná především o zábory půdy, tedy kvantitativní nevratnou změnu a úbytek plochy půdy. Mezi hlavní procesy poškozující kvantitativně či kvalitativně půdu v naší republice řadíme: „ zábor půdy a zastavování území (soil sealing), „ vodní a větrnou erozi, „ okyselování půd (acidifikaci), „ úbytek organické hmoty (dehumifikaci), „ zhutnění půd (pedokompakci), „ znečištění půd (kontaminaci), „ pokles biodiverzity. 5.2.1 Zábor půdy a zastavování území Půdy vhodné k produkci potravin celkově ubývá, a to zejména kvůli stavební činnosti (obr. 41). Co to však znamená pro naše životní prostředí? Zemědělská půda má na rozdíl od vybetonovaných ploch mnohem lepší schopnost vyrovnávat teplotní výkyvy, vsakovat srážkovou vodu, je prostředím pro mnoho druhů organismů. Jejím záborem se zvyšuje riziko povodní, oteplování prostředí, snižuje se diverzita území. A nezapomínejme, že je zejména zdrojem obživy nejen pro lidskou populaci a má i lesnickou produkční funkci. Zábory půdy by seměly snížit a přednostně bychom

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=