PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 55 5. Kvalita a degradace půdy 5.2.4 Dehumifikace Dehumifikací rozumíme úbytek organické hmoty akumulované v půdě. Proč k tomu dochází? Hlavním problémem vedoucím k dehumifikaci zemědělských půd je nedostatečný přísun organických hnojiv (hnůj, kejda, komposty), který je způsoben především změnou struktury hospodaření a poklesem chovu hospodářských zvířat. Vliv na zásoby organické hmoty v půdě má i nedostatečný přísun organických látek ve formě zeleného hnojení a posklizňových zbytků a jejich následná rychlá mineralizace. Mezi další faktory, které negativně ovlivňující obsah humusu v půdě, patří i změny ve využívání půdy (odvodnění, závlaha, rozorání luk a pastvin). Ke ztrátám dochází i během vodní a větrné eroze. Nápravu tohoto stavu můžeme docílit zejména opětovným dodáváním organické hmoty do půdy (obr. 45) a zabráněním jejího odnosu, zejména protierozními opatřeními a zaváděním půdoochranných technologií. Na lesních půdách se využívá např. ponechání těžebních zbytků, velký vliv má i optimální druhová skladba porostů. Obr. 45. Významným zdrojem organické hmoty pro zemědělskou půdu jsou víceleté pícniny. (Foto: R. Vácha) 5.2.5 Zhutnění půdy Zhutnění půdy neboli pedokompakce je dalším problémem, který způsobuje degradaci půdy. Jaké jsou jeho příčiny? Některé jsou genetické, to znamená, že půdy jsou přirozeně náchylné ke slehávání vlivem jejich zrnitostních vlastností (půdy s vyšším podílem jílu). Tento problém může ale nastat na půdách jakýchkoliv vlastností, a to zejména pohybem těžkých zemědělských strojů po pozemcích. V každém případě je zhutnění

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=