PŮDA - přehlížené bohatství / Bořivoj Šarapatka a kolektiv

56 PŮDA – PŘEHLÍŽENÉ BOHATSTVÍ 5. Kvalita a degradace půdy spojováno s degradací půdy a s negativními vlivy na výnosy plodin, edafon a půdní vlastnosti. Používal se i termín utužení půdy (genetické i technogenní), které ale podle dnešního výkladu nemá negativní vlivy na růst rostlin a zemědělec tento zásah někdy i záměrně provádí např. válením pro podporu klíčení rostlin. V České republice je zhutněním postižena zhruba polovina zemědělské půdy. K nežádoucímu zhutnění dochází zvláště obděláváním za nevhodných vlhkostních podmínek (zamokření – obr. 46), intenzivním hnojením draselnými hnojivy, acidifikací půdy a při nedostatku půdní organické hmoty. Zhutnělé půdy mají sníženou retenční schopnost pro vodu. Urychluje se tak povrchový odtok a zvyšuje se eroze, ale i vysychání půd, neboť je omezen přísun vody ze spodních horizontů. V rovinatých oblastech při silných deštích naopak voda zůstává na povrchu půdy, čímž se její stav ještě zhoršuje. Na lesních půdách k tomuto jevu dochází zejména při těžbě a odvážení vytěžené dřevní hmoty, kdy těžké lesní stroje vytvářejí hluboké stopy v lesní půdě, svojí vahou ji zhutňují a opět vytvářejí podmínky pro vznik erozních procesů a další degradaci lesní půdy, odkryté těžbou dřeva. Veškeré zemědělské i lesní práce by měly být vykonávány za optimálních vlhkostních podmínek a za použití vhodné mechanizace. 5.2.6 Kontaminace půdy Kontaminací půdy rozumíme její znečištění nežádoucími prvky a látkami. Ty lze rozdělit na anorganické a organické. Mezi anorganické kontaminanty se řadí především rizikové prvky. Organické látky zahrnují velkou skupinu látek produkovaných činností člověka. Jsou to látky buď produkované záměrně, nebo vznikající jako vedlejší produkty výroby. K těm Obr. 46. Technogenní zhutnění půdy způsobené pojezdy zemědělské techniky. (Foto: R. Vácha)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=