Pedometrics 2007

V malebném historickém universitním městečku Tübingen v německém Bádensku-Württembersku se ve dnech 27. až 30. srpna 2007 konala konference Pedometrics 2007. Konference, kterou velmi dobře zorganizovali Thorsten Behrens a Thomas Scholten se svými spolupracovníky z Eberhard Karls Universität Tübingen, následovala předchozí pedometrické konference, které se konaly v belgickém Ghentu (2001), anglickém Readingu (2003) a Floridském Naples (2005). Na tomto setkání stále se rychle rozvíjejícího oboru pedologie byla představena řada nových metod a zajímavých aplikací známých i méně běžných matematických a statistických metod na pedologické údaje. Byla diskutována témata rozvoje a aplikace pokročilých geostatistických metod či spojité klasifikace v pedologii, vytěžování pedologických dat, šíření chyb a analýzy nejistot v pedologických modelech, digitálního mapování půd aj. Množství příspěvků bylo věnováno získávání a využití doplňkových dat, zejména dálkového průzkumu Země a digitálního modelu reliéfu.

Potvrdilo se, že pedometrika patří mezi mladé obory pedologie nejen z hlediska poměrně krátké doby svého vývoje, ale i z hlediska převažujícího věku lidí, kteří se jí zabývají; na konferenci dala o sobě dosti výrazným způsobem vědět svými zajímavými příspěvky celá řada mladých lidí, kteří na předcházejících pedometrických konferencích ještě nebyli. Konference se zúčastnilo celkem okolo stovky účastníků s různou specializací, vedle pedologů též matematici a statistici, geografové či ekologové. Z tohoto pohledu byla zajímavá diskuse, jež se rozpoutala mezi Murrayem Larkem a Alexem McBratneym, jedněmi z nejvýznamnějších představitelů pedometriky, o tom, zda odborníci v pedometrice potřebují pro ověřování svých modelů „skutečného pedologa“, nebo zda by měli mít z pedologie sami dostatečné znalosti. Potažmo se tak ukázalo, že někteří pedometrici jsou od terénního průzkumu či tradiční pedologie dosti odtrženi a zabývají se tím, co profesor Němeček v Rožnově dosti trefně nazval „virtuální pedologií“. Nic to ale nemění na skutečnosti, že pedometrika přináší širokou škálu metod zpracování dat, které se v pedologii již běžně uplatňují nebo které si své místo v pedologii teprve pomalu hledají.

Díky tomu, že se letošní konference konala nedaleko, byla poměrně početná i česká účast, a to nejen pasivní. Přednesli jsme 5 příspěvků (2 formou přednášky a 3 formou posterů s krátkým ústním vystoupením) pokrývajících různé oblasti pedometriky: zpracování družicových dat jako doplňkových údajů v půdním mapování (Lukáš Brodský), využití digitálního modelu reliéfu a vazba mezi reliéfem a půdním pokryvem (Vít Penížek), optimalizace vzorkovací sítě s pomocí geostatistiky (Radim Vašát), prostorová analýza geochemických dat a půdního magnetismu (Jan Kopáč) a aplikace pedometriky na půdy oblasti postižené degradačními procesy (Luboš Borůvka).

Konference Pedometrics je současně pojímána jako setkání komise 1.5 Mezinárodní unie věd o půdě. Opět zde byly vyhlášeny nejlepší články v tomto oboru za předchozí dva roky. Volba probíhala před konferencí formou internetového hlasování o pěti nominovaných článcích za každý rok. Vítězi se stali E. Savelieva, V. Demyanov, M. Kanevski, M. Serre a G. Christakos za rok 2005 s článkem „BME-based uncertainty assessment of the Chernobyl fallout“ (Geoderma 128, 2005: 312-324) a G.B.M. Heuvelink, J.M. Schoorl, A. Veldkamp a D.J. Pennock za rok 2006 s článkem „Space-time Kalman filtering of soil redistribution“ (Geoderma 133, 2006:124-137). Jak je patrné z toho, kde byly tyto dva vítězné články publikovány, i z toho, že devět z deseti nominovaných článků vyšlo právě v časopise Geoderma, lze říci, že časopis Geoderma je významným hlasatelem pokroků v pedometrice. Vybrané příspěvky z konference Pedometrics 2005 vyšly zde v nedávném zvláštním čísle (Geoderma 140 (4), 2007) a podobně vybrané příspěvky z letošní konference budou publikovány rovněž ve zvláštním čísle časopisu Geoderma.

Konferenci předcházel workshop pro zhruba 20 účastníků vedený Gerardem Heuvelinkem a Jamesem Brownem, věnovaný teorii i praktickému využití analýzy šíření chyb v prostorových modelech. Na závěr konference se pak konala pedologická exkurse v okolí Tübingenu.

Příští konference, Pedometrics 2009, se uskuteční v Pekingu.

Další podrobnosti o dění v oboru pedometriky můžete nalézt na internetové stránce http://www.pedometrics.org.

Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka