Pedologická literatura vycházející v ČR:

Taxonomický klasifikační systém půd České Republiky

Autoři: Jan Němeček a kolektiv

Vydala: ČZU Praha spolu s VÚMOP Praha, 2001
Počet stran: 78

2. upravené vydání, 2011
Vydala:
ČZU Praha, 2011
Počet stran: 94


Tento klasifikační systém byl projednán a schválen členy ČPS v rámci Pedologických dnů 2000.
Obsahuje popis diagnostických horizontů a znaků, zvláštní pozornost je věnována formám nadložního humusu lesních půd a půdotvorným substrátům. Hlavní část je věnována podrobnému popisu půdních jednotek. Zahrnuty jsou rovněž převody do jiných, zvláště mezinárodních klasifikačních systémů.

K dostání na katedře pedologie a ochrany půd ČZU Praha, tel.: 220921642, 224382756, fax: 220921644
Cena: 100 Kč


Pedologické praktikum

Autoři: Miloš Valla, Josef Kozák, Jan Němeček, Svatopluk Matula, Luboš Borůvka, Ondřej Drábek
Vydala: ČZU Praha; 2000 (1. vydání), 2002 (2. upravené a doplněné vydání), 2004 (3. vydání)
Počet stran: 148


Skriptum pro praktická cvičení studentů ČZU; obsahuje návody k základním i méně běžným rozborům půdy. Zahrnuje i základní metodiku popisu půdního profilu a způsoby zpracování pedologických dat.

K dostání v prodejně PowerPrint ČZU Praha.Pedologie


Autoři: Josef Kozák, Jan Němeček, Svatopluk Matula, Miloš Valla, Luboš Borůvka
Vydala: ČZU Praha 2002
Počet stran: 140


Skriptum pro studenty ČZU. Je koncipováno jako sled snímků z programu PowerPoint, jak jsou promítány na přednáškách. Představuje tak jakousi osnovu, do které si studenti sami mohou dělat poznámky.
K dostání v prodejně PowerPrint ČZU Praha.Bonitace a oceňování zemědělských půd ČR


Autor: Jiří Němec
Vydala: VÚZE Praha 2002
Kontakt:: Eva Dyková, VÚZE Praha


Current trends in the research of soil environment

Sborník referátů z mezinárodní konference ISTRO, která se konala v Brně ve dnech 2. - 5. 10. 2002. Obsah sborníku je k nahlédnutí zde .
Výtisk je možno objednat na adrese: agro@vupt.cz , příp. faxem na č.: 547227385
Cena sborníku: 350,- Kč + poštovné 70,- Kč

Metodika vymezování a mapování bonitovaných půdně ekologických jednotek


Autoři:   Karel Mašát a kolektiv
Vydala: VÚMOP Praha, 2002
Počet stran: 113


Kniha představuje historii bonitace, uvádí její principy a základní definice. Jsou popsány zásady mapování BPEJ i výsledný bonitační informační systém. Vymezení jednotlivých hlavních půdních jednotek je aktualizováno podle Taxonomického klasifikačního systému půd. Kniha je nezbytnou pomůckou všech pracovníků zabývajících se bonitací půdy.
Distribuuje VÚMOP Praha.


Základy nauky o půdě. 1. Neživé složky půdy. 3. Biologické procesy a cykly prvků. 4. Degradace půdy.


Autor: Miloslav Šimek
Vydala: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta, 2003 (1. a 3. díl), 2004 (4. díl)
Počet stran: 131 (1. díl), (3. díl), 225 (4. díl)


První tři díly široce pojatého souboru čtyř zamýšlených skript. První díl podává přehled základních půdních vlastností a vývoje půdy (půdotvorný materiál a procesy, klasifikace půdy, minerální složka půdy, fyzikální vlastnosti, půdní voda a vzduch, půdní organická hmota a chemické vlastnosti půd). Třetí díl se zabývá koloběhem a přeměnami základních prvků v půdě (C, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn a Hg). Čtvrtý díl pojednává o různých způsobech degradace půdy a možnostech a způsobech remediace. Zamýšlí se rovněž nad globálními aspekty znečištění prostředí. Autor vycházel z nejnovějších, převážně zahraničních pramenů. Připravuje se 2. díl: Půdní organismy. Skripta se mohou stát vhodným nástrojem nejen pro studenty.
Distribuuje Prodejna skript, Menza JU, Studentská 15, 370 05 České Budějovice, tel. 389 032 710, e-mail: prodejna.skript@jcu.cz

Cena: 105 Kč (1. díl) a 122 Kč (3. díl)


Kvalita a degradace půdy


Autoři: Bořivoj Šarapatka, Pavel Dlapa, Zoltán Bedrna
Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003
Počet stran: 246


Kniha rozebírá kvalitu půdy a různé způsoby jejího zhoršování i možnosti nápravy. Zabývá se fyzikálními procesy degradace (eroze, rozpad struktury), rizikovými látkami v půdách (acidifikace, zasolení, intoxikace), vlivem hospodaření na kvalitu půdy i zemědělskou antropizací půd. Kniha je užitečnou pomůckou pro orientaci v problematice ohrožení a ochrany půdy.


Modelování v pedologii


Autorka: Radka Kodešová
Vydala: ČZU Praha, 2005
Počet stran: 150


Tato skripta přibližují z různých pohledů problematiku matematického modelování v pedologii, včetně modelů vývoje půdy, modelů půdy jako porézního prostředí, modelů transportu vody, roztoků, vzduchu a tepla. Pozornost je věnována kalibraci modelů, inverznímu modelování a vlivu variability půdního prostředí. V závěru jsou uvedeny příklady modelů a jejich aplikací.
K dostání v prodejně PowerPrint ČZU Praha.


Hydrogeology for Natural Resources and the Environment


Autor: Svatopluk Matula
Vydala: ČZU Praha, 2005


Tato skripta v anglickém jazyce pro zahraniční studenty hydrogeologie na ČZU Praha, ale i další zájemce, jsou kromě textově rozšířené přednáškové části v PowerPointových prezentacích doplněny o text o hydrogeologických strukturách a glosářem (anglický vysvětlující slovník termínů hydrologie).
ISBN 80-213-1310-2.

K dostání v prodejně PowerPrint ČZU Praha.Půda v České republice

Kolektiv autorů
Editoři:
Ivo Hauptman, Zdeněk Kukal, Karel Pošmourný
Vydalo: MŽP Praha, 2009
Počet stran: 256


Kniha o půdě z různých hledisek, včetně funkcí půdy, geografie, vztahu pedologie a archeologie, složení a vlastností půdy, využití půdy, její ochrany a významu pro společnost a ekonomiku. Kniha navazuje na předchozí publikace MŽP Krajina v České republice, Voda v České republice a Lesy v České republice, je doplněna bohatým obrazovým doprovodem a je určena pro širší veřejnost. Na knihu navazuje i CD s některými dalšími doplňkovými materiály.


Atlas půd České republiky (více zde)

2. upravené a doplněné vydání
Autoři:
Josef Kozák a kolektiv
Vydala: ČR ve spolupráci s ČZU Praha, 2009
Počet stran: 150


Atlas částečně vychází z koncepce Atlasu půd Evropy. Skládá se ze sedmi částí. První část se zaměřuje na obecné stati o půdě, problematiku funkcí půd, ohrožení půd, vyčleňování ohrožených oblastí, průzkum a mapovaní půd a informační systémy o půdě. Druhá je zaměřena na moderní digitální techniky mapovaní půd. Třetí část představuje půdu jako porézní prostředí. Čtvrtá část je zaměřena na hodnocení a oceňování půd. Pátá část se zabývá pozemkovými úpravami. Šestá část sestává z taxonomického klasifikačního systému půd, doplněného obrázky a mapkami. Sedmá část sestává z mapových materiálů.

V roce 2010 byla vydána rovněž anglická verze tohoto atlasu (Soil Atlas of the Czech Republic).

K dostání na katedře pedologie a ochrany půd ČZU Praha, tel.: 220921642, 224382756, fax: 220921644
Cena: 1500 Kč


Půda a její hodnocení v ČR, Díl I.


Autoři: Jan Vopravil a kolektiv
Vydalo: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i., Praha, 2009
Počet stran: 148


Kniha o půdě, půdních vlastnostech a ochraně půdy s bohatým obrazovým doprovodem.


Půda a její hodnocení v ČR, Díl II.


Autoři: Jan Vopravil a kolektiv
Vydalo: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i., Praha, 2011
Počet stran: 156


Kniha o půdě, půdních vlastnostech a ochraně půdy s bohatým obrazovým doprovodem.


Agroekologie - východiska pro trvalé zemědělské hospodaření

Autoři: Bořivoj Šarapatka a kol.
Vydal: Bioinstitut, o.p.s. se sídlem v Olomouci


Agroekologie je vědecká disciplína, která využívá ekologické teorie ke studiu, designu, managementu a hodnocení produktivních zemědělských systémů, jež současně chrání přírodní zdroje. Kniha se zaměřuje jak na tradiční obhospodařování pro praktické zemědělce tak sofistikované využití ekosystémových poznatků. Kniha slouží jako učebnice pro moderní zemědělský provoz i pro akademickou obec.
Možno objednat na e-mailu info@bioinstitut.cz
Cena: 165 Kč + poštovné


Hodnocení kontaminace půd v ČR

Autoři: Jan Němeček, Radim Vácha, Eliška Podlešáková
Vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i., Praha, 2010
Počet stran: 148


Kniha vycházející z mnohaletého úsilí autorů na poli výzkumu a hodnocení kontaminace půdy poskytuje zevrubné údaje o úrovni kontaminace potenciálně rizikovými prvky i perzistentními organickými polutanty a ukazuje výsledky řady odborných studií. Zabývá se rizikovými vstupy i problematikou limitních hodnot. Podává celkový obraz o úrovni kontaminace půd v ČR, včetně stavu legislativy v ochraně půdy a srovnání se zahraničím. Kniha je doplněna velkým množstvím tabulek, grafů, map a fotografií.


Pozemkové úpravy v České republice

Kolektiv autorů
Editoři:
Jan Váchal, Jan Němec, Jiří Hladík
Vydal: Consult Praha, ve spolupráci s MZe ČR, ÚPÚ a VÚMOP Praha, 2011
Počet stran: 208


Kniha přibližuje historii i současnost pozemkových úprav, jejich cíle, metodické přístupy a hlediska, včetně srovnání se zahraničím. Obsahuje též slovník pojmů. Kniha, která formálním zpracováním navazuje na publikace MŽP Krajina v České republice, Voda v České republice, Lesy v České republice a Půda v České republice, je určena širší veřejnosti a je doplněna bohatým obrazovým doprovodem.


Restituce zemědělského a lesního majetku


Autoři: Antonín Kubačák, Karel Jacko
Vydalo: MZe ČR, Praha, 2011
Počet stran: 132


Kniha přibližuje historii restitucí a činnost pozemkových úřadů v oblasti restitucí. Kniha obsahuje i konkrétní případy a je doplněna statistickým přehledem proběhlých restitucí.


Pedologie a ochrana půdy

Autor: Bořivoj Šarapatka
Vydalo: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
Počet stran: 240


Kniha Pedologie a ochrana půdy na 232 stranách komplexně popisuje tuto důležitou složku životního prostředí. Zabývá se vznikem minerálního podílu, zvětrávacími typy a půdotvornými procesy, rozebírá biologické procesy v půdě, jednotlivé skupiny edafonu a půdní organickou hmotu, popsány jsou fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Pozornost je věnována klasifi kačním systémům půd, a to jak platné světové klasifi kaci, tak klasifi kacím používaným v poválečném období v České republice a na Slovensku. Na podkladě jednotlivých klasifi kací je popsáno rozšíření půdních typů ve světě i u nás. V posledních desetiletích je značně diskutovaným problémem degradace půd a její ochrana. Těmto otázkám jsou věnovány poslední kapitoly knihy. Ta je určena jak posluchačům vysokých škol, tak odborné veřejnosti.

Knihu můžete objednat na adrese prodejna.vup@upol.cz
Cena: 270,- Kč + poštovné
Další informace na: www.ekologie.upol.cz/books/pedologie.html


Kritéria pro hodnocení produkčních a ekologických vlastností půd

Autor: Milan Sáňka a kol.
Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, 2018
Počet stran: 99


Cílem publikace je poskytnout v ucelené formě současná kritéria používaná pro hodnocení půd a to jak legislativně platná, tak i zpracovaná ve formě norem metodických předpisů nebo i z výstupů výzkumných úkolů, která jsou používána pro účel praktického hodnocení. Publikace tedy není komplexní učebnicí pedologie, zahrnující např. popis půdotvorných procesů nebo fyzikální, chemické a biologické procesy, ale spíše praktickou příručkou pro hodnocení stavu a vývoje půd v konkrétních podmínkách.
Ke stažení - zde.

Základy lesnického půdoznalství a výživy lesních dřevin

Autoři: D. Vavříček, A. Kučera
Vydalo: Lesnická práce, 2017
Počet stran: 364


V nakladatelství Lesnická práce vyšla moderní publikace Základy lesnického půdoznalství a výživy lesních dřevin. Jejími autory jsou doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček a Ing. Aleš Kučera, Ph.D., kteří působí jako akademičtí pracovníci Ústavu geologie a pedologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.Autorům publikace se v souladu s jejím titulem podařilo srozumitelnou formou zachytit vše podstatné o obecných vlastnostech půdy a o aplikaci pedologických poznatků v lesnické praxi.Kapitoly 1 až 12 jsou oproti zbytku textu zaměřeny o trochu více teoreticky a pokrývají široký rozsah témat, jejichž společným znakem jsou soudobé znalosti o základních půdních vlastnostech, popsaných ovšem s důrazem na lesní prostředí. Kapitoly 13 a 14 přinášejí řadu poznatků o příjmu minerálních látek dřevinami a o výživě a hnojení dřevin. Závěrečná kapitola 15 pak poskytuje základní informace o degradaci půd a jejich ochraně. Publikace by neměla uniknout pozornosti jak zájemcům o problematiku lesních půd z okruhu začátečníků, tak i zkušenějším čtenářům z pedologické obce. Její cílovou skupinou mohou být nejen studenti i vyučující příslušných oborů či zaměstnanci specializovaných lesnických pracovišť, jako je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů nebo Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, ale navíc i lesnický provoz. 364 stran, formát 190 x 260 mm, pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, barevné obrázky, tabulky, grafy.

Cena: 390,- Kč
Další informace: http://www.silvarium.cz/knihkupectvi/...


Nauka o půdě

Autoři: K. Rejšek a R. Vácha
Vydalo: Nakladatelství Baštan, 2018
Počet stran: 530


Kniha Nauka o půdě autorů Prof. Ing. Klementa Rejška, CSc., profesora Ústavu geologie a pedologie Mendelovy univerzity v Brně, a Doc. Ing. Radima Váchy, PhD., ředitele Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., předkládá moderně pojatou syntézu vlastností a procesů v půdě na straně jedné a využívání a ochrany půdy na straně druhé. Daný koncept nauky o půdě je v české literatuře ojedinělý a reflektuje současný stupeň poznání tohoto důležitého oboru v současné světové literatuře. Kniha je napsána pro velmi široký okruh čtenářů. Přáním autorů bylo, aby si v ní našli svůj předmět zájmu jak běžní majitelé polností, lesů a zahrádek, tak i vysokoškolští studenti a odborná veřejnost jako taková. S tímto cílem je pak kniha upravena jak co do obsahu, tak co do formy: ta je ostatně zajímavá použitím barevných fotografi í, tabulkami a původními obrázky, ilustrujícími inspirativnost poznání dějů v „hlíně, z níž rostou rostliny“.

Přinášet aktuální pohled na nauku o půdě dnes nestačí: to, co je skutečně moderní a odpovídá třetímu tisíciletí je interdisciplinární pohled na interakci půdy a rostliny a to včetně ochrany půdy. A tento pohled musí být přitom prezentovaný tak, aby si něm své našli jak ti, co se o problematiku půdy dlouhodobě zajímají, tak i běžný čtenář, který by prostě jen rád věděl, co je například pravdy na tom, že když dlouhodobě nehnojí kompostem ze svého zahradního kompostéru, tak mu po pracném zalití jeho zahrádky půda takřka okamžitě vyschne. Odpovědi na tyto a desítky dalších podobných otázek přináší právě tato nová kniha.

Svým obsahem, významem, zaměřením kniha přispěje také i k současné problematice týkající se sucha, hospodaření s vláhou, půdou, ochranou půdního fondu.

Cena: 490,- Kč

Předmluva: zde


Světová referenční báze pro půdní zdroje 2014 - Rámec pro mezinárodní klasikaci, korelaci a komunikaci (Aktualizovaná verze 2015)

Autoři překladu: V. Vlček, L. Pospíšilová, V. Hybler a V. Penížek
Vydalo: Ministerstvo zemedelství, 2018
Počet stran: 195

WRB je systém klasifikace půdy pro pojmenování půd a tvorbu legend půdních map.

Tvorba publikace byla umožněna trvalým úsilím velké skupiny odborných autorů, jakož i spolupráce a logistické podpory organizace IUSS a Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO).

Vydání 2014 vzniklo pod vedením Petera Schada (Technische Universität Mnichov, Freising, Německo), Cornie van Huyssteen (Univerzita Bloemfontein, Jižní Afrika) a Eriky Michéli (Univerzita Szent István, Gödöllő, Maďarsko).


Vznik českého překladu finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR.


Ekologie půdy

Autoři: Jiří Barta, Ladislav Miko, Hana Šantrůčková, Eva Kaštovská, Karel Tajovský
Vydalo: Jihočeská univerzita v edici EPISTEME, 2018
Počet stran: 260

Cílem této knihy je pomoci čtenáři pochopit rozmanitost půdního prostředí a procesů v něm probíhajících, vytvořit základ pro studium funkční ekologie půdních organismů, ekosystémů, vegetační ekologie a životního prostředí a podat srozumitelnou formou potřebné informace všem, hodnotí vliv lidské činnosti na kvalitu půd. Kniha podává základní informace o půdě jakožto prostředí pro růst rostlin a organismů. Vysvětluje, jak půdní prostředí ovlivňuje život v půdě a jak naopak život v půdě zpětně působí na své prostředí, jaké má tato vzájemná vazba důsledky pro funkci půdy a následně pro fungování celého ekosystému, ať už se jedná o ekosystém přirozený, nebo o agroekosystém. Velký důraz je kladen na vysvětlení funkce půdních organismů, které jsou neodmyslitelnou součástí půdy a bez jejichž přítomnosti a aktivity by půda neplnila svoji úlohu. Současně s tím je vysvětlována důležitost organických látek jako zdroje potravy pro půdní organismy a živin pro rostliny a jako významné složky půdy, která zajišťuje její stabilitu a schopnost zadržovat vodu. V neposlední řadě se kniha snaží propojit funkci půdních organismů, včetně kořenů, s koloběhy prvků v suchozemských ekosystémech.


Živá půda: Biologie půdy + Ekologie, využívání a degradace půdy

Autoři: Miloslav Šimek a kolektiv
Vydalo: Academia, 2019
Počet stran: 796

Kniha Živá půda, kterou vydalo nakladatelství Academia, je v českém prostředí unikátní publikace shrnující informace o půdě z oborů půdní mikrobiologie, zoologie, pedologie a managementu půd. Podílel se na ní rozsáhlý kolektiv autorů pod vedením prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc., z Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR. Kniha poslouží nejen studentům vysokých škol přírodovědných, zemědělských a lesnických oborů, ale i odborným pracovníkům ve státní správě, v organizacích ochrany přírody a krajiny a ve výzkumných organizacích, stejně jako laické veřejnosti.

(1) První díl se podrobně zabývá hlavními skupinami půdních organismů, jejich taxonomií, biologií, fyziologií a ekologií.

(2) Druhý díl popisuje vznik a vývoj půd, složky půdy a fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Věnuje se půdní organické hmotě, půdní vodě a půdnímu vzduchu, i funkční organizaci půdního prostředí. Seznamuje s přeměnami látek v půdě a v terestrických ekosystémech a s cykly hlavních biogenních prvků s důrazem na úlohu půdních organismů. Informuje o výměře a stavu půdy v globálním měřítku i v České republice. Věnuje se též managementu půd včetně konvenčních a alternativních technologií, fyzikální, chemické a biologické degradaci půd a půdní erozi a přibližuje principy remediace znečistěných a poškozených půd.


100 let společné historie české a slovenské pedologie

Autoři: Sobocká, J., Šarapatka, B. a kol.
Vydalo: vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci, 2018
Počet stran: 192

Pripomenutie si významných historických výročí v r. 2018 chápeme ako neopakovateľnú príležitosť ukázať – predovšetkým mladej generácii, ktorá sa už socializovala v samostatných štátoch – význam a prínos 74-ročnej existencie v spoločnom československom štáte. Je to príležitosť ukázať možnosti spolupráce SR a ČR aj po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky a upevniť slovensko-českú a česko-slovenskú vzájomnosť, ktorej hodnota tak v bilaterálnej rovine, ako aj voči zahraničiu v súčasnej zložitej medzinárodnej situácii neustále stúpa.


- 100 let společné historie české a slovenské pedologie ke stažení ve formátu PDF zde.