Česká pedologická společnost sdružuje zájemce o půdu a pedologii. Náplní její činnosti je:

  • pečovat o všestranný vývoj jednotlivých disciplin vědy o půdě a vědního oboru jako celku ve vazbě na navazující vědní obory

  • podporovat uplatnění praktických aplikací pedologie v zemědělství, lesnictví, v inženýrských disciplínách na úseku územního plánování a ochrany krajinného a životního prostředí

  • přispívat k zajištění úrovně a objektivního zpracování podkladů pro závažná a závazná (legislativně) rozhodování kompetentních orgánů pokud se týkají hodnocení půdy a půdního pokryvu ze všech hledisek využití (zemědělské, lesnické, urbánní) ocenění obhospodařování (managementu) i EIA

  • přispívat k objektivnímu informování veřejnosti o stavu našich půd a významu půdy jako neobnovitelného přírodního zdroje z hlediska jak biologického produkčního potenciálu, tak i úlohy půdy v krajině, životním prostředí a v ekosystému Země

  • přispívat k prosazování specificky zaměřené výuky vědy o půdě a jejích aplikacích na vysokých školách, zabývajících se pedologií

  • an image