Pedologické dny 2003

Česká pedologická společnost a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR uspořádaly ve dnech 3. a 4. září 2003 v seminárním hotelu Akademie ve Velkých Bílovicích celostátní konferenci Pedologické dny 2003, tentokrát na téma „Ochrana a využití půdy v nivních oblastech“. Konferenci navštívilo více než 100 účastníků z ČR a ze Slovenska. První den byl věnován odbornému jednání následovanému vydařeným společenským večerem v Habánských sklepích, druhý den následovala exkurse, tentokrát na aluviální půdy Břeclavska s kulturně historickou zastávkou v Pohansku.

V rámci odborného jednání zazněly následující přednášky:

O. Štěrba, B. Šarapatka, J. Měkotová: Funkce říční krajiny a změny v jejím využívání (doplněno videoprojekcí)
A. Prax: Výsledky antropických zásahů do vlhkostního režimu půd lesů a luk v nivách řek jižní Moravy
Z. Vašků: Sozologické interakce niv s okolní krajinou
J. Hraško: Sú pedogenetické koncepcie prežitkom?
E. Klimo: Lužní les jako významný biom nivní krajiny
R. Vácha, O. Poláček, V. Horváthová: Zemědělské využití půd nivních oblastí z pohledu hygieny půdy
M. Tesařová: Mikrobiologické aspekty půd nivních luk
S. Matula, R. Kodešová, P. Křivohlavý, H. Kozáková: Modelování vodního režimu v půdním profilu
J. Kobza, L. Matúšková: Kontaminácia pôd na fluviálnych sedimentoch v podmienkách Slovenska

Dalších 24 příspěvků bylo prezentováno formou posterů.
Všechny příspěvky byly publikovány formou tištěného sborníku, který obdrží všichni účastníci. Elektronická verze sborníku (formát pdf) je ke stažení zde.