13. Pedologické dny v průmyslové krajině Ostravska 2009


V září 2009 uspořádali pracovníci Univerzity Palackého (UP) v Olomouci a Vysoké školy báňské – Technické univerzity (VŠB – TU) Ostrava v rámci odborné činnosti České pedologické společnosti již 13. pedologické dny. Letošní téma této odborné akce navázalo na diskuze světového pedologického kongresu ve Philadelphii i evropské akce EUROSOIL ve Vídni. Byla jím půda v průmyslové krajině a tomu odpovídalo i místo konání konference – VŠB – TU Ostrava a exkurze na Ostravsku. První den pedologických dnů bylo prezentováno 14 přednášek a 13 posterových sdělení. Značná pozornost byla věnována intoxikaci půd, rekultivačním zásahům a půdám v městských aglomeracích. Velmi poučná byla celodenní exkurze v Ostravsko – karvinském revíru, kde mohli účastníci poznat vlivy poddolování a rekultivační zásahy v krajině. K navštíveným lokalitám patřila např. hořící halda, výchozy svrchního karbonu, lokality kvarterních glaciálních sedimentů či akumulace slaných důlních vod. Poddolování bylo zřejmé např. u stavby kostela sv. Petra z Alcantary a rekultivace u poklesové kotliny v Darkově.

Z této odborné akce byl vydán recenzovaný sborník všech příspěvků a exkurzní průvodce.

Díky organizačnímu a vědeckému výboru se podařilo uspořádat zajímavou akci, která podnítila diskuzi cca 60 účastníků z výzkumných a univerzitních pracovišť, státní správy i z praxe.

Bořivoj Šarapatka

Fotografie z akce zde (autor Luboš Borůvka).