14. Pedologické dny, 21.-22.9.2011, Chodová Planá, Železná


Ve dnech 21.-22.9.2011 se uskutečnily 14. Pedologické dny v hotelu U Sládka v Chodové Plané a v okolí obce Železná, kterých se zúčastnilo více jak 100 odborníků z České a Slovenské republiky včetně zástupců MZe ČR a správy CHKO Český les. Tématy konference byly problematika hydromorfních půd České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana. Konference byla pořádána pod záštitou České a Slovenské pedologické společnosti, organizátorem byl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Oddělení pedologie a ochrany půdy. První den, 21.9.2011, byl věnován odborným přednáškám rozdělených do tří sekcí – klasifikace hydromorfních půd, úprava vodního režimu půd a ochrana půdy ve vztahu k ochraně vod. Celkem bylo předneseno 14 zajímavých příspěvků a mnoho účastníků se aktivně zapojilo do následujících diskuzí. Kromě ústních presentací bylo vystaveno okolo 50 posterů tematicky zaměřených na výzkum v oboru pedologie a hydropedologie. Podrobnější informace a odbornou náplň všech příspěvků lze najít ve sborníku, který byl v rámci konference vydán. Druhý den konference byl věnován exkurzi na modelové území nacházející se v katastru obce Železná. Toto území je od 80. let odvodněno, což bylo dokumentováno ukázkou původního projektu odvodnění, fyzickou přítomností prvků odvodnění a leteckými snímky zachycujícími stav před a po tomto melioračním zásahu. Pro účastníky zde byly připraveny tři sondy s různým hydromorfním ovlivněním (glej histický zrašelinělý, stagnoglej modální a pseudoglej modální). Po odborném výkladu a popisu profilů sond byly diskutovány specifika zatřídění těchto půd v kontextu české, slovenské a mezinárodní klasifikace. Odbornou část exkurze doplnil výklad o historickém vývoji území včetně vzpomínek pamětníků na poválečné období a výstavbu tzv. železné opony, která razantně změnila charakter oblasti. Konference byla zakončena návštěvou hradu Přimda při zpáteční cestě do Chodové plané.

Prvotní cíle konference, tedy presentace a předání nových poznatků a informací týkajících se témat konference, byly dosaženy. O aktuálnosti tématu svědčí zájem účastníků z řad státní správy a odborné diskuze následující po mnohých přednáškách. Autoři nejzajímavějších z nich budou osloveni s žádostí o úpravu příspěvku do formy článku, který bude publikován ve vědeckotechnickém časopise Vodní hospodářství.

Tomáš Khel, Lucie Havelková

Fotografie z akce zde (autor Václav Tejnecký)

foto: Dominika Kobzová
an image