Pedometrics 2005, Naples, Florida, 12.-14.září 2005

Ve dnech 12. až 14. září 2005 se konala ve floridském letovisku Naples na pobřeží Mexického zálivu mezinárodní konference Pedometrics 2005 s podtitulem „Frontiers in Pedometrics“ (Hranice pedometriky). Konferenci uspořádala Universita Florida, hlavní organizátorkou byla Sabine Grunwald z katedry věd o půdě a vodě (Soil and Water Science Department) University Florida, místopředsedkyně komise 1.5, Pedometrics při IUSS. Hlavní témata konference byla: získávání a využití doplňkových údajů včetně dálkového průzkumu Země a digitálního modelu reliéfu, optimalizace vzorkování pro různé účely a digitální mapování půd. Další přednesené příspěvky představily některé nové metody, ale především ukázaly nové aplikace a interpretace stávajících metod, které se týkaly celé řady problémů od precizního zemědělství, digitálního mapování půd, modelování vývoje půd, hodnocení degradace půdy aj. Konference se zúčastnilo více než 60 účastníků ze 13 zemí. Celkem bylo představeno 36 referátů a 16 posterů. Konferenci předcházel kurz zaměřený na použití difusně reflexní spektroskopie v oblasti viditelného a blízkého infračerveného spektra (Visible and Near-Infrared Diffuse Reflectance Spectroscopy) v pedologii jako jednoho ze zdrojů doplňkových a poměrně snadno dostupných informací o půdě. Za ČR se konference aktivně zúčastnil Luboš Borůvka.

Workshopu předcházela exkurse s představením pěti půdních profilů horských i přímořských oblastí v okolí Rio de Janeira.

Fotografie z akce zde.

Podrobnější informace najdete zde. Informace o dění v oboru pedometriky pak lze najít na adrese www.pedometrics.org.