12. Pedologické dny 2008

Ve dnech 16. a 17. září 2008 v zámeckých prostorách v Kostelci nad Černými lesy proběhla konference 12. Pedologické dny. První den probíhaly přednášky a druhý den se konala terénní exkurze. Hlavním tématem konference bylo „Antropogení zatížení půd“, které bylo rozděleno do následujících okruhů:

1) eroze půd
2) kontaminace půd
3) pedokompakce
4) sealing
5) snížení biodiverzity půd

Konference byla uspořádána katedrou pedologie a ochrany půd České zemědělské univerzity v Praze.

Konferenci zahájil Prof. Josef Kozák svou přednáškou „Evropská politika ochrany půd“. Dále zaznělo dalších třináct ústních příspěvků a bylo prezentováno dvacetjedna plakátových sdělení.

Konference se zúčastnilo celkem 72 odborníků nejen z oblasti pedologie, z toho 2 ze Slovenské republiky.

V rámci terénní exkurze bylo prezentováno celkem pět půdních profilů na dvou odlišných lokalitách. V prvním případě se jednalo o tři půdní profily, které dokumentovaly vliv eroze na variabilitu půdního pokryvu (regozem antropická – černozem akumulovaná – koluvizem modální). V druhé případě byly ukázány dva půdní profily vyvinuté na stejném půdotvorném substrátu s různým způsobem hospodaření – 1) s intenzivním zemědělským hospodařením (regozem arenická antropická), 2) v lese (regozem arenická s mikropodzolizací). Garanty exkurze byli M. Rohošková, L. Brodský, T. Zádorová a studenti 4. a 5. ročníku oboru Hodnocení a ochrana půdy na ČZU v Praze.

Sborník abstraktů a příspěvků zde.

Fotogalerie z konference zde.