Exkurze - Debrecín, Maďarsko, 24.-28.6.2018


   Ve dnech 24. - 28. 6. 2018 uspořádala Česká pedologická společnost (ČPS) a Societas pedologica slovaca (SPS) odbornou exkurzi do okolí Debrecínu v Maďarsku. Této akce se zúčastnilo 18 členů ČPS a 10 členů SPS. Exkurze byla zaměřena na půdy stepních oblastí (zasolené půdy, černozemě, černice, regozemě), využití území a rostlinná společenstva v souvislosti s vodním režimem a stupněm zasolení. V průběhu tohoto zajímavého výjezdu jsme měli možnost jednat s prezidentem Maďarské pedologické společnosti Dr. Tiborem Tóthem a hlavním průvodcem exkurzí Dr. Tiborem J. Novákem. Cestu a půdní profily dokumentují přílohy:


   - půdní profily - ke stažení zde

   - půdní typy podle WRB 2014 a TKSP - - ke stažení zde


   Fotografie z akce (autor: Bořivoj Šarapatka)
   1. Cesta Brno - Debrecín

   2. Pohled na typickou prasklinu Vertisolů

   3. Příprava půdní sondy u Vertisolu není jednoduchá

   4. Vertisol-Smonice

   5. Vertisol-Smonice

   6. Tibor Tóth popisuje půdní profil

   7. První lokalita Kisújszallás

   8. Společný oběd

   9. Druhá lokalita - Karcag

   10. Tibor Novák popisuje profil slance

   11. Solonetz-Slanec

   12. Solonetz-Slanec

   13. Skupina ČPS a SPS nad profilem slance

   14. Měření stupně zasolení

   15. Třetí lokalita - Karcag

   16. Profil Kastanozem-v TKSP spíš černozem

   17. Večerní posezení v czardě

   18. Čtvrtá lokalita v pusztě

   19. Čtvrtá lokalita - Hortobágy - Gorbehát

   20. Příprava sondy - slanec

   21. Solonetz-Slanec

   22. Popis půdních vlastností

   23. U páté lokality

   24. Pátá lokalita - Hortobágy - Szálkahalom

   25. Společenstvo na černozemi

   26. Měkkýši v půdotvorném substrátu - spraši

   27. Agregáty v A horizontu

   28. Profil černozemě

   29. Clatocalcic Chernozem

   30. Pohled na agregáty a strukturu půdy

   31. Chráněné území Hortobágy

   32. Pohled do puszty

   33. Puszta - druhová bohatost ovlivněná půdními podmínkami

   34. Puszta s dominancí Festuca pseudovina

   35. Značné zasolení a Festuca pseudovina

   36. Řasy na povrchu slance

   37. Roslinná společenstva v pusztě

   38. Lokalita v pusztě s vyšší hladinou podzemní vody

   39. Různá rostlinná společenstva ovlivněná faktory prostředí

   40. Společný oběd

   41. Směr puszta ...

   42. Ukázka práce s koňmi

   43. Pohled na pusztu

   44. Ukázka práce s bičem

   45. Maďarský stepní skot

   46. Maďarský stepní skot v zápřahu

   47. Buvol domácí (vodní) rozšířený do jihovýchodní Evropy expanzí Osmanů

   48. Společenstvo travin, akátu, příp. dubů na písčitých stanovištích

   49. Profil - Arenosol-Regozem

   50. Tibor Novák popisuje profil regozemě na šesté lokalitě Vámospércs

   51. Sedmá vlhčí lokalita - Vámospércs

   52. Mollic Gleysol-podle TKSP spíš černice

   53. Černice

   54. Archeologická lokalita - ochranný val

   55. Popis archeologické lokality

   56. Zasolená osmá lokalita - Újfehértó

   57. Řídké společenstvo s halofytní vegetací

   58. Příprava poslední sondy

   59. Glejové procesy

   60. Profil solončaku

   61. Fotografování není vždy jednoduché

   62. Sodic Endogleyic Solonchak-Solončak

   63. Poslední společná fotografie

   64. Loučení s prezidentem Maďarské pedologické společnosti Dr. Tiborem Tóthem

   65. Poděkování našemu hlavnímu průvodci - Dr. Tiboru Jószefovi Novákovi