Mezinárodní konference ESSC (European Society for Soil Conservation)
v Průhonicích 23. – 25. června 2009
a
konference Celostátní sítě pro venkov 22. 6. 2009 u příležitosti 55. výročí vzniku Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.


Pod záštitou Celostátní sítě pro venkov a za spolupráce České pedologické společnosti a Katedry půdoznalství a geologie České zemědělské univerzity uspořádal Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ve dnech 23. – 25. června v Kongresovém centru Floret v Průhonicích u Prahy Mezinárodní konferenci Evropské společnosti pro ochranu půdy (ESSC – European Society for Soil Conservation).

Konference s názvem „Ochrana ekologických a produkčních funkcí půdy v celoevropských souvislostech“ (Protection of the ecological and productivity functions in a pan-european context) se konala u příležitosti 55. výročí založení Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oslava tohoto výročí spojená s konferencí Celostátní sítě pro venkov se konala v pondělí 22. června a předcházela mezinárodní konferenci ESSC.

Z řady vystoupení hostů a z řady pozdravných projevů zaujaly pozornost projevy zástupce sekce rozvoje venkova (PRV) Ing. Bělinové, která informovala o práci, významu a úkolech PRV a přínosu podpory EU, Ing. Dvořákové z odboru venkovských podpor PRV, pozdravné projevy Ing. Mistra Ph.D. z MZe ČR, prof. Hrona, DrSc., presidenta ČAZ a zástupce MŽP ČR Dr. Sáňky. Zásadní projev o koncepci, financování a cílech zemědělského aplikovaného výzkumu přednesl vedoucí odboru VaV Ing. Chaloupka. O výhledech a koncepci pozemkových úprav informoval vrchní ředitel sekce Ústředního pozemkového úřadu Ing. Vítek, MBA.

Byl zhodnocen přínos VÚMOP pro rozvoj poznání v oborech pedologie, komplexních meliorací, tvorby a využití krajiny. Ředitelem VÚMOP a předsedou Rady instituce byli oceněni pracovníci ústavu, kteří se zasloužili o jeho rozvoj. Slavnostní zasedání bylo zakončeno společenským večerem a rautem, který byl zároveň přivítáním a vstupní „Wellcome party“ mezinárodní konference ESSC.

Ta byla zahájena v úterý 23. června přivítáním účastníků a slavnostním projevem ředitele VÚMOP Ing. Hladíka Ph.D., projevem presidenta ESSC prof. J. Rubia a vystoupením zástupců Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Následovala odborná zásadní vystoupení spojená s tématem konference: o důležitosti pozemkových úprav v ochraně půdy promluvila R. Grmelová. Zásadní projev a zhodnocení postupu a současného stavu projednávání Půdně-tematické strategie (Soil Thematic Strategy) a návrhu Rámcové půdní direktivy EU (Soil Framework Directive) k problematice ochrany půdy v Evropě pronesl Luca Marmo z Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise.

Vlastní jednání konference bylo rozděleno do čtyř tematických okruhů, projednávaných při společném plenárním zasedání. První okruh, který moderovala J. Sobocká z VÚPOP Bratislava, byl věnován odnímání a především zástavbě půdy (soil sealing). Byla konstatována všeobecná hrozba úbytků především kvalitní půdy, ale také nedostatek vhodných metodik vyhodnocení dopadů nejen na zemědělskou produkci, ale i na environmentální funkce půdy s dopady na vodní hospodářství a krajinu. Problematika proto vyžaduje aplikační studie různých způsobů „konzumace půdy“.

V druhé sekci o degradaci půdy (moderoval P. Novák z VÚMOP) byla věnována pozornost roli půdní multifunkcionality, diagnostice a trendům degradačních procesů, ekologické rehabilitaci degradovaných půd, různým systémům obhospodařování půdy a problematice vnášení rizikových látek do půdy. Byly prezentovány i způsoby rekultivace na člověkem uměle vytvořených půdách. Na tento okruh problematiky navazovala třetí sekce s moderátorem J. Kulhavým z MZLU Brno, která se zabývala melioračními (v širším slova smyslu) a rekultivačními zásahy, vlivy zavlažování, dopady různých způsobů kultivace na retenci a infiltraci, vlivu kyselých dispozic na půdy a zúrodňování degradovaných půd v narušených územích. Konečně čtvrtý okruh problematiky byl věnován monitoringu půd (moderátor M. Sáňka z MŽP). Bylo konstatováno, že jen systematický monitoring může prokázat stav a změny půdních vlastností. Snaha o vytvoření jednotné evropské monitorovací sítě dosud není úspěšná pro obtíže v metodických přístupech a užití výsledků. Téměř ke všem příspěvkům byly vzneseny dotazy nebo vyjádřeny doplňující či diskusní stanoviska a komentáře z pléna. Jednací řečí celé konference byla angličtina.

Součástí konference byla též prezentace posterů. Bylo představeno celkem 37 posterů, zahrnujících všechny problematické okruhy. Rovněž u posterů se často vytvářely skupinky diskutujících. V anonymní soutěži o nejlepší poster byla účastníky konference vybrána práce kolektivu z Univerzity v Jasi (Rumunsko).

Celkem bylo tedy při jednání konference předneseno 7 obecných příspěvků při zahájení; 5 klíčových přednášek (1 až dvě v každé části), 22 vědeckých příspěvků a 37 posterových prezentací. Konference se zúčastnila téměř stovka našich i zahraničních odborníků.

Jednání konference bylo zakončeno přijetím závěrečného usnesení, hodnotícího průběh konference, se závěry vyplývajícími z jednání každé sekce. Společensky byla vlastní konference uzavřena slavnostní večeří.

Součástí konference byla jednodenní terénní exkurze do oblasti Severočeské uhelné pánve. Byla zaměřena na problematiku povrchové těžby uhlí a následné rekultivace výsypek. Celá exkurze vzbudila nevšední zájem především u zahraničních účastníků, z nichž mnozí poprvé viděli tak dokonalé a přitom úspěšné přetvoření krajiny. Podařilo se také exkurzi dobře zajistit jak po stránce odborné (P. Novák, M. Rohošková), tak i po stránce organizační (K. Jacko z ÚPÚ MZe). Zejména bylo kladně hodnoceno zajištění erudovaného odborníka na těžbu a rekultivace (Ing. Kašpar z Vršanské uhelné společnosti) i dokonalé tlumočnice. Byl prezentován i známý posun gotického kostela v Mostě.

Konference byla organizačním i vědeckým výborem velmi dobře připravena a zajištěna. Přínosem se ukázalo umístění konference do Kongresového a vzdělávacího centra Floret v Průhonicích, které výborně vyhovělo danému účelu. Dík patří za bezchybné organizační zajištění firmě Anthony Production, s.r.o. Velký kus práce odvedla prezidentka české sekce ESSC J. Podhrázská a J. Uhlířová z pobočky VÚMOP v Brně. Konference by však neměla takový úspěch, kdyby se nepodařilo zainteresovat řadu sponzorů, kteří pokryli značnou část nákladů. Všichni dokázali odvést velké množství práce, dobře reprezentovat pořádající organizace i Českou republiku. Zahraniční účastníci mohli odjet s dobrými dojmy, což také jak prezident ESSC prof. J. Rubio, tak i viceprezidenti ESSC prof. C. Dazzi a M. Fullen na místě i později otevřeně ocenili.

Pavel Novák