Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • Mezinárodní společnosti IUSS a WASWAC připravily dokument Protecting the Soil is Protecting the Climate, kterým oslovují světové organizace. Tuto iniciativu můžete podpořit, bližší podrobnosti jsou v přiložených materiálech:
                  - dopis prezidentky IUSS
                  - WASWAC - IUSS POSITION PAPER


 • Pedologické dny v roce 2021 byly plánovány na Slovensku. Z důvodu nejasné epidemiologické situace v době příprav a nutnosti platit zálohu v hotelu byla akce pro tento rok zrušena. Začínáme tedy diskutovat o místu konání pro rok 2022.


 • V květnu 2021 oslavil životní jubileum významný slovenský pedolog a zároveň čestný člen ČPS Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc. Životopis jubilanta, vč. přání ČPS je na stránce https://www.pedologia.sk/node/467.


 • IUSS vyhlásilo nominace do komisí IUSS. Seznam těchto komisí je na stránkách https://www.iuss.org/…ns/ a na https://www.iuss.org/…ns/. Informace o nominacích jsou zde. Návrhy je možné sdělit do 20. 4. na adresu: milan.sanka@recetox.cz.


 • V rámci připomínkového řízení k vyhlášce o ochraně zemědělské půdy před erozí jsme podali na Ministerstvo životního prostředí stanovisko ČPS - zde.


 • Fórum pro mladé výzkumníky
  Fakultě přírodních zdrojů a věd o moři,Tarbiat Morades University v Íránu se bude od 16. do 21. 5. 2021 konat Third International Youth Forum on Soil and Water Conservation (3rd IYFSWC) Informace jsou na stránkách http://iyfswc.modares.ac.ir/. Zároveň bude v rámci této akce udělena cena WASWAC Youth Outandanding Paper Award 2021. Detaily jsou na stránkách http://www.waswac.org.cn/waswac/LatestNews/webinfo/2020/11/1606431549220563.htm. Pokud Vás tato akce zaujala a nestíháte termín pro dodání příspěvku, dejte mně vědět na e-mail borivoj.sarapatka@seznam.cz a budu to řešit.


 • Eurosoil 2021
  Organizátoři tohoto evropského pedologického kongresu rozhodli, že se tato akce nebude konat ani v roce 2021 klasicky, ale bude distanční formou v termínu 23. - 27. 8. První bližší informace jsou zde.


 • V současné době je na evropské úrovni projednáván materiál Roadmap towards the new Soil Thematic Strategy ( zde ). Tato iniciativa s názvem New Soil Strategy - healthy soil for a healthy life si klade za cíl posílení ochrany půdy v Evropě. K tomuto materiálu jsme podali za ČPS stanovisko ( zde ).


 • 5. prosince si připomínáme Světový den půdy, letos s tématem půdní biodiverzity. K této příležitosti připravovala Přírodovědecká fakulta UK ve spolupráci s dalšími organizacemi, včetně ČPS seminář věnovaný právě půdní biotě. Situace nedovolila uspořádat tuto akci, připomeňme si tento, pro pedology významný den, alespoň posterem ( zde ).
  Světového dne půdy se můžete zúčastnit i na mezinárodních akcích:
       1. FAO (4. 12. od 13 hod.)
  Program: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/world_soil_day/images/WSD20_Agenda_final.pdf
  Přihlášky:
  https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_3qBU60pKRgWJCtLbpLFV2Q)
       2. European Commission (4. 12. od 10 do 16 hod.)
  Téma: EU Soil Observatory
  https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/launch-event-eu-soil-observatory


 • Ve dnech 18. - 23. 11. 2020 se uskutečnil on-line IUSS Inter-Congress Meeting. Mimo rozsáhlou agendu IUSS byl projednáván světový kongres (WCSS), který se uskuteční
  31. 7. - 5. 8. 2022 v Glasgow, a dále proběhla volba čestných členů IUSS. Záznam z jednání i se jmény zvolených čestných členů - zde.


 • V letošním roce proběhla volba prezidenta IUSS, a to od návrhů v březnu až po vyhlášení výsledků volby v říjnu. Volba proběhla mezi dvěma kandidáty - Victor Okechukwu Chude z Nigérie a Edoardo Antonio Costantino Costantini z Itálie. Jejich CV a prezentace jste měli k dispozici. Kandidát ČPS po naší interní volbě byl Edoardo Antonio Costantino Costantini. Následně proběhla volba na půdě IUSS s následujícím výsledkem: Z 61 platných hlasů získal 10 hlasů Victor Okechukwu Chude a 51 hlasů Edoardo Antonio Costantino Costantini (včetně hlasu ČPS).
  Novým prezidentem IUSS se stal Edoardo Antonio Costantino Costantini, kterému blahopřejeme (dopis zde).


 • Prohlášení k zahájení příprav plavebního koridoru Dunaj – Odra – Labe
  Vláda dne 5. 10. 2020 schválila první přípravy kanálu D – O – L u hranic s Polskem, kdy toto usnesení dává zelenou budování první etapy mezi Ostravou a polskými hranicemi, která by měla stát zhruba 15 miliard korun, a další desítky miliard pak bude stát polská část do Koźle. K tomuto usnesení vydaly odborné společnosti a akademická pracoviště prohlášení ( zde ), na němž se podílela i Česká pedologická společnost.


 • Dickinson State University (USA) provádí genderový průzkum v rámci pedologických společností. Za ČPS jsme jim předali následující data – počet žen 48, počet mužů 87. Celosvětové výsledky nám budou po zpracování zaslány.


 • IUSS vyhlásila soutěž na návrh brožury pro děti od 6 do 11 let týkající se biodiverzity v půdě s názvem "Keep soil alive, protect soil biodiversity". Termín podání přihlášky je do 10. listopadu 2020, detailnější informace jsou zde:

 •         - Booklet         - IUSS GSP contest        - Registration


 • Zemřel RNDr. Vojen Ložek, DrSc., čestný člen ČPS (foto, parte)
  Dr. Ložek pracoval v Ústředním ústavu geologickém, později v Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i. Studoval vývoj měkkýšů a jejich datování v kvartéru, z řady jeho knih je možné vzpomenout Zrcadlo minulosti: česká a slovenská krajina v kvartéru či Přírodu ve čtvrtohorách. Zpracoval mapy minerální síly hornin v měřítku 1:200000, jež se zároveň staly pokladem pro kategorizaci půdotvorných substrátů užívanou i v současných klasifikačních a bonitačních systémech.


 • Evropská konference EUROSOIL 2020, plánovaná na srpen 2020, byla z důvodu koronaviru přesunuta na termín 23. -27. srpna 2021. Informace jsou na stránkách https://eurosoil2020.com/.


 • Pedologické dny 2020 s názvem Monitoring a detailní výzkum půdních vlastností jako účinný nástroj managementu a ochrany půd, které se měly uskutečnit od 16. do 18. 9. v krásném prostředí oravského Zuberce, jsou přesunuty na září roku 2021. Uskuteční se ve stejné lokalitě, o detailech budete informováni.


 • ISTRO konference na téma Trends and challenges in soil-crop management, jejíž spoluorganizátorem je ČPS se měla uskutečnit 8. - 10. 9. 2020 v Brně. Náhradní termín konference bude až v září roku 2022 (ISTRO konference v roce 2021 bude v Dublinu).


 • Česká pedologická společnost a Societas pedologica slovaca připravují na květen 2020 odbornou exkurzi na Podkarpatskou Rus. Předběžný program zde. Akce byla po konzultaci výborů pedologických společností z důvodů stavu nouze v souvislosti s šířením koronaviru zrušena, resp. jednáme o jejím uskutečnění v roce 2021.


 • V uplynulých dvou letech byly vydány následující knihy s pedologickou problematikou:
          - Šimek, M. a kol. – Živá půda
          - Česká verze Světové referenční báze pro půdní zdroje 2014 (klasifikace WRB).
            Autoři překladu: Vlček, V., Pospíšilová, L., Hybler, V., Penížek, V. Ke stažení - zde.
          - Rejšek, K., Vácha, R. – Nauka o půdě
          - Sobocká, J., Šarapatka, B. a kol. - 100 let společné historie české a slovenské
            pedologie
  - zde.


 • Česká pedologické společnost byla požádána Masarykovou demokratickou akademií o sérii přednášek o půdě, které mají proběhnout v roce 2020. Anotace přednášek zde.


 • ČPS má svůj roll-up, který je uložen na pracovišti půdoznalství MENDELU v Brně. Budete-li pořádat nějakou odbornou akci, propagujte ČPS i s pomocí tohoto materiálu.
 • Kontakt pro zapůjčení - Ing. J. Jandák (545133061), doc. L. Pospíšilová (545133059).

  Náhled: zde.


 • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2023