Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • U příležitosti 100. výročí založení IUSS podepsala ČPS s Německou pedologickou společností (DBG) dne 20. 5. 2024 memorandum o spolupráci. Text dohody zde, fotky zde.


 • V sekci Literatura - Informační listy doplněna nejnovější vydání (zde).


 • ČPS zaslala stanovisko k projednávanému zákonu o ochraně ZPF, resp. k pozměňovacím návrhům týkajících se záborů půd. Stanovisko zde.


 • Ve dnech 18. – 20. září proběhnou v Liptovském Jánu Pedologické dny 2024 s tématem Udržitelnost půdy v kontextu národních a evropských iniciativ. První odkaz na tuto akci a přihlašovací formulář je na: https://www.pedologia.sk/pedologicke-dni-2024-udrzatelnost-pody-v-kontexte-narodnych-a-europskych-iniciativ/.


 • Připomenutí Světového dne půdy pořádaného PřF UK a ČPS s přednáškami prof. Frouze, doc. Kulhavého a Dr. Šefrny se uskuteční 30. 11. v budově PřF UK, Albertov 6, Praha 2 od 15:30 hod. v místnosti Věž. Pozvánka zde.


 • Ve dnech 19. – 23. 6. 2023 se na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnila 5. světová konference WASWAC na téma Adaptační strategie na ochranu půdy a vody v měnícím se světě. Konference se zúčastnilo cca 80 kolegů ze 14. zemí. Druhý cirkulář je na stránkách waswac.upol.cz. Program zde, sborník zde, exkurze jižní Morava zde, exkurze Beskydy zde, fotky zde.


 • ČPS zaslala své připomínky k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Připomínky zde. Připomínky druhého kola připomínkového řízení zde.


 • ČPS je spoluorganizátorem semináře Půda - součást biosféry, který se uskuteční v Brně 24. 3. 2023, a to při příležitosti významného jubilea prof. A. Praxe a prof. M. Tesařové. Bližší informace zde, prezentace ze semináře zde, fotky zde.


 • ČPS spolu s dalšími společnostmi a organizacemi připravuje na červen 2023 mezinárodní konferenci WASWAC. První cirkulář zde.
  Druhý cirkulář s přihlášením je na stránkách waswac.upol.cz.


 • Členskou schůzí ČPS bylo schváleno ustavení Komise pro klasifikaci půd. Přednášky ze schůze k této problematice:
                                      - Členská schůze ČPS Pecháček zde
                                      - Členská schůze ČPS Žigová zde
                                      - Členská schůze ČPS Zádorová a Penížek zde


 • Česká pedologická společnost měla 5. 12. 2022 v Praze svoji členskou schůzi. Pozvánka zde, usnesení zde, zvolení členové výboru a revizní komise zde, čestní členové zde.


 • ČPS uzavřela dohodu o spolupráci s Rakouskou pedologickou společností. Text dohody zde.


 • Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK pořádá ve spolupráci s ČPS akci u příležitosti Světového dne půd. Pozvánka zde.


 • Členové ČPS se podíleli na přípravách finálního textu o půdě pro Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí. Text zde, přepracovaný text podle požadované struktury MŽP zde.


 • Společné foto ze Semináře PEDOLOGIE A JEJÍ VÝVOJ při příležitosti významného jubilea prof. Ing. Josefa Kozáka, DrSc., dr.h.c. zde.


 • Ve dnech 12. - 14. září 2022 se po pandemii Covidu-19 opět konaly Pedologické dny, tentokrát na Technické univerzitě ve Zvolenu:
                                               - program akce zde.
                                               - sborník abstraktů zde.
                                               - průvodce exkurzí zde.
                                               - fotografie z akce zde.


 • Na kongresu IUSS v Glasgow byly schváleny dokumenty (IUSS Strategic Plan a IUSS diversity, equity, and inclusive policy), které jsou k dispozici zde:
                                               - IUSS DIVERSITY EQUITY AND INCLUSIVE POLICY
                                               - IUSS STRATEGIC PLAN 2021-2030


 • Výbor ČPS kladně hlasoval o prodloužení funkčního období prezidenta ECSSS (European Confederation of Soil Science Societies) Pascala Boivina do roku 2026. V tomto období (r. 2024) by měl být EUROSOIL v Ženevě a tým kolem P. Boivina ho bude připravovat.


 • V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině jsme poslali stanovisko ČPS ukrajinské pedologické společnosti s nabídkou budoucí pomoci našich akademických pracovišť. Dopis zde.


 • Pedologické dny 2022 na téma Monitoring a detailní výzkum půdních vlastností jako účinný nástroj managementu a ochrany půd se uskuteční na Technické univerzitě ve Zvolenu v termínu 12. – 14. 9. 2022.
                                               První cirkulář naleznete zde.
                                               Druhý cirkulář s detailním programem zde.
  Adresa pro konferenci a přihlášení je: https://www.pedologia.sk/pdd2022/index.html


 • ČPS je spolupořadatelem 2nd Central European ISTRO Conference (CESTRO) and 8th International Conference of the Czech ISTRO branch na téma Trends and challenges in soil-crop management, která se bude konat 6.-8. září, 2022 v Brně. 1. cirkulář zde, informace a registrace – www.istro.cz


 • Agrotest fyto vydal publikaci Pokorný E., Podešvová J. Bodový průzkum půd 2013 – 2018. Ke stažení je na adrese https://www.vukrom.cz/cz/vyzkum/vysledky-vyzkumu/ostatni-vysledky-vyzkumu.html.


 • Ministerstvu životního prostředí jsme zaslali vyjádření ČPS k materiálu Call for evidence on the Soil health - protecting, sustainably managing and restoring EU soils, Vyjádření zde.


 • Evropská komise publikovala, a to i v českém jazyce Strategii EU pro půdu do roku 2030, která je úzce propojena s ostatními politikami EU vycházejícími z Evropské zelené dohody a funguje v součinnosti s nimi. Tuto novou strategii, kterou jsme měli možnost připomínkovat, najdete zde.


 • Česká pedologická společnost ve spolupráci s Univerzitou Palackého a Radou vědeckých společností vydala e-knihu Půda – přehlížené bohatství, která je určena pro střední školy a další zájemce.
  Tuto e-knihu najdete na odkazu https://pedologie.czu.cz/puda_2021/index.html
  nebo na webu ČPS v záložce Nová literatura https://pedologie.czu.cz/literatura.html?i6s1/


 • V prosinci 2021 byly uzavřeny volby do komisí IUSS. Výsledky voleb navržených kandidátů za ČPS zde. Zvolení předsedové a místopředsedové komisí IUSS zde.


 • V rámci připomínkového řízení k vyhlášce o ochraně zemědělské půdy před erozí jsme podali na Ministerstvo životního prostředí stanovisko ČPS - zde.


 • ČPS má svůj roll-up, který je uložen na pracovišti půdoznalství MENDELU v Brně. Budete-li pořádat nějakou odbornou akci, propagujte ČPS i s pomocí tohoto materiálu.
 • Kontakt pro zapůjčení - Ing. J. Jandák (545133061), doc. L. Pospíšilová (545133059).

  Náhled: zde.


 • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2024