Vítejte na stránkách České pedologické společnosti !


A k t u a l i t y

 • ČPS zaslala své připomínky k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Připomínky zde. Připomínky druhého kola připomínkového řízení zde.


 • ČPS je spoluorganizátorem semináře Půda - součást biosféry, který se uskuteční v Brně 24. 3. 2023, a to při příležitosti významného jubilea prof. A. Praxe a prof. M. Tesařové. Bližší informace zde, prezentace ze semináře zde, fotky zde.


 • ČPS spolu s dalšími společnostmi a organizacemi připravuje na červen 2023 mezinárodní konferenci WASWAC. První cirkulář zde.
  Druhý cirkulář s přihlášením je na stránkách waswac.upol.cz.


 • Členskou schůzí ČPS bylo schváleno ustavení Komise pro klasifikaci půd. Přednášky ze schůze k této problematice:
                                      - Členská schůze ČPS Pecháček zde
                                      - Členská schůze ČPS Žigová zde
                                      - Členská schůze ČPS Zádorová a Penížek zde


 • Česká pedologická společnost měla 5. 12. 2022 v Praze svoji členskou schůzi. Pozvánka zde, usnesení zde, zvolení členové výboru a revizní komise zde, čestní členové zde.


 • ČPS uzavřela dohodu o spolupráci s Rakouskou pedologickou společností. Text dohody zde.


 • Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK pořádá ve spolupráci s ČPS akci u příležitosti Světového dne půd. Pozvánka zde.


 • Členové ČPS se podíleli na přípravách finálního textu o půdě pro Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí. Text zde, přepracovaný text podle požadované struktury MŽP zde.


 • Společné foto ze Semináře PEDOLOGIE A JEJÍ VÝVOJ při příležitosti významného jubilea prof. Ing. Josefa Kozáka, DrSc., dr.h.c. zde.


 • Ve dnech 12. - 14. září 2022 se po pandemii Covidu-19 opět konaly Pedologické dny, tentokrát na Technické univerzitě ve Zvolenu:
                                               - program akce zde.
                                               - sborník abstraktů zde.
                                               - průvodce exkurzí zde.
                                               - fotografie z akce zde.


 • Na kongresu IUSS v Glasgow byly schváleny dokumenty (IUSS Strategic Plan a IUSS diversity, equity, and inclusive policy), které jsou k dispozici zde:
                                               - IUSS DIVERSITY EQUITY AND INCLUSIVE POLICY
                                               - IUSS STRATEGIC PLAN 2021-2030


 • Výbor ČPS kladně hlasoval o prodloužení funkčního období prezidenta ECSSS (European Confederation of Soil Science Societies) Pascala Boivina do roku 2026. V tomto období (r. 2024) by měl být EUROSOIL v Ženevě a tým kolem P. Boivina ho bude připravovat.


 • V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině jsme poslali stanovisko ČPS ukrajinské pedologické společnosti s nabídkou budoucí pomoci našich akademických pracovišť. Dopis zde.


 • Pedologické dny 2022 na téma Monitoring a detailní výzkum půdních vlastností jako účinný nástroj managementu a ochrany půd se uskuteční na Technické univerzitě ve Zvolenu v termínu 12. – 14. 9. 2022.
                                               První cirkulář naleznete zde.
                                               Druhý cirkulář s detailním programem zde.
  Adresa pro konferenci a přihlášení je: https://www.pedologia.sk/pdd2022/index.html


 • ČPS je spolupořadatelem 2nd Central European ISTRO Conference (CESTRO) and 8th International Conference of the Czech ISTRO branch na téma Trends and challenges in soil-crop management, která se bude konat 6.-8. září, 2022 v Brně. 1. cirkulář zde, informace a registrace – www.istro.cz


 • Agrotest fyto vydal publikaci Pokorný E., Podešvová J. Bodový průzkum půd 2013 – 2018. Ke stažení je na adrese https://www.vukrom.cz/cz/vyzkum/vysledky-vyzkumu/ostatni-vysledky-vyzkumu.html.


 • Ministerstvu životního prostředí jsme zaslali vyjádření ČPS k materiálu Call for evidence on the Soil health - protecting, sustainably managing and restoring EU soils, Vyjádření zde.


 • Evropská komise publikovala, a to i v českém jazyce Strategii EU pro půdu do roku 2030, která je úzce propojena s ostatními politikami EU vycházejícími z Evropské zelené dohody a funguje v součinnosti s nimi. Tuto novou strategii, kterou jsme měli možnost připomínkovat, najdete zde.


 • Česká pedologická společnost ve spolupráci s Univerzitou Palackého a Radou vědeckých společností vydala e-knihu Půda – přehlížené bohatství, která je určena pro střední školy a další zájemce.
  Tuto e-knihu najdete na odkazu https://pedologie.czu.cz/puda_2021/index.html
  nebo na webu ČPS v záložce Nová literatura https://pedologie.czu.cz/literatura.html?i6s1/


 • V prosinci 2021 byly uzavřeny volby do komisí IUSS. Výsledky voleb navržených kandidátů za ČPS zde. Zvolení předsedové a místopředsedové komisí IUSS zde.


 • V rámci připomínkového řízení k vyhlášce o ochraně zemědělské půdy před erozí jsme podali na Ministerstvo životního prostředí stanovisko ČPS - zde.


 • ČPS má svůj roll-up, který je uložen na pracovišti půdoznalství MENDELU v Brně. Budete-li pořádat nějakou odbornou akci, propagujte ČPS i s pomocí tohoto materiálu.
 • Kontakt pro zapůjčení - Ing. J. Jandák (545133061), doc. L. Pospíšilová (545133059).

  Náhled: zde.


 • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ PEDOLOGIE

 • Zákonné normy

 • Aktuální informace z IUSS

 • Přehled akcí s výhledem do roku 2024